Magnífiques conclusions i propostes de les 5es Jornades de Biblioteques Escolars

07 Mar

Tal com ha demostrat aquest dia i mig de treball, constatem que les biblioteques escolars són vives. El fet de reunir 278 persones (un 51% de mestres, un 30% de bibliotecaris, un 14,75% d’estudiants i altres perfils) és una mostra de l’interès i del compromís de mestres i bibliotecaris per continuar avançant en aquest àmbit.

Els estudis constaten que s’ha avançat en pràcticament tots els aspectes, per bé que apareix el punt negatiu que suposa el retrocés de les hores de dedicació del responsable de la biblioteca.

En les Jornades s’ha incidit en els avenços de les biblioteques escolars durant els darrers anys en diversos àmbits: creació de xarxes, estudis, eines de treball, recursos de tota mena, documents orientatius, etc. Tot això és el resultat de l’impuls que les administracions han atorgat a aquestes biblioteques, de les inversions dedicades i, especialment, de la feina feta per tots els qui hi estem compromesos.

La biblioteca és un agent bàsic per desenvolupar un programa de competència informacional a l’escola.

Constatem que es comença a caminar amb decisió cap als entorns web. Incorporar eines 2.0 i els recursos que ofereix la xarxa és una fita de gran potencial innovador per al desenvolupament de les funcions i la tasca educativa de la biblioteca escolar. Per això esdevé imprescindible la col·laboració entre els responsables de les àrees TIC i la biblioteca, a l’hora d’elaborar els plans de treball anuals.

Així mateix, les experiències de col·laboració entre bibliotecaris i mestres ajuden a tenir una visió de conjunt, a treballar de manera complementària i a ampliar i enfortir els projectes.

La biblioteca no té prou visibilitat social, i això en dificulta el reconeixement, malgrat l’increment de la seva presència a la xarxa. El lligam amb el territori i la utilització de les eines de comunicació poden ajudar revertir aquesta situació.

L’avaluació és una oportunitat per la reflexió. La millora i la difusió dels resultats poden contribuir a la visibilitat i el reconeixement de la biblioteca escolar en el si de la comunitat educativa.

Les xarxes territorials i els grups de treball permeten sumar esforços. Donen sentit de pertinença, incideixen en la visibilitat de les biblioteques escolars i reforcen la veu dels seus responsables.

 

PROPOSTES
1. Des de les administracions i els centres educatius, cal planificar a mitjà i llarg termini les accions i les inversions, amb una visió estratègica que asseguri la continuïtat dels projectes, perquè quan una biblioteca no pot avançar, no s’atura, sinó que retrocedeix.

2. Cal impulsar estudis d’impacte sobre les biblioteques escolars per disposar de dades concretes que permetin orientar els plans d’acció de les administracions i dels centres.

3. Les administracions han de facilitar l’aplicació de les noves directrius per a les biblioteques escolars al nostre país, a fi de garantir-ne la qualitat.

4. No podem concebre que es plantegi un treball estratègic d’impuls de la lectura als centres sensereconèixer el paper nuclear de les biblioteques escolars.

5. Entenem les dificultats econòmiques del moment i les dificultats en la gestió del personal als centres, però demanem que tant l’Administració com els equips directius tinguin en compte que la biblioteca necessita una persona especialista al capdavant del projecte: amb una dedicació horària mínima, un perfil adequat i continuïtat en el temps.

6. En el moment actual és essencial la col·laboració i la cooperació d’aquelles entitats relacionades amb la biblioteca escolar. Per tant, cal impulsar l’activitat del consell assessor al Departament d’Ensenyament, la presència de les biblioteques escolars i els CRP en les comissions de lectura pública, així com també la constitució d’un consell d’entitats i institucions que aglutini tots aquells que estan treballant amb les biblioteques escolars i per a les biblioteques escolars.

7. És imprescindible un conveni entre el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament per articular la col·laboració entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública i per resoldre definitivament la catalogació del fons de les biblioteques escolars.

8. El valor de la cultura en una crisi devastadora com la que vivim és imprescindible per a la formació d’una ciutadania responsable i crítica capaç d’afrontar els reptes individuals i socials existents. Les biblioteques públiques hi tenen un paper cabdal i reconegut. Si l’alumnat del nostre país no té el primer graó, a l’escola, d’aquest sistema bibliotecari, els estarem fent un frau a ells i al país.

Més informació
torna al llistat

¿T'agrada el nostre projecte?